Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“, projekto „Dienos centras „Šypsena“ II ketvirčio veiklos

Nuo 2018 m. balandžio mėn. pradžios prasidėjo Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“, projektasDienos centras „Šypsena“, kurio veiklos vykdymo adresas yra šv. Gertrūdos g. 23, Kaunas. Projektą finansuoja Kauno miesto savivaldybės programa „Iniciatyvos Kaunui.

Per šį laikotarpį buvo vykdoma savanorių paieška ir teikiamos specialiojo pedagogo, logopedo, psichologo paslaugos bei vykdomi tėvų savipagalbos susitikimai.

Savanorių mokymų metu pagrindinis dėmesys skiriamas autizmo supratimui bei kokias sąvokas galima vartoti kalbant apie šį sutrikimą. Kitos temos: kokie yra statistiniai faktai, kokie autizmo požymiai, dėl kokių priežasčių išsivysto, kokios taikomos terapijos ir metodikos aplamai ir dienos centre „Šypsena“. Svarbiausia buvo supažindinti, kokio pobūdžio vaikai lanko dienos centrą „Šypsena“, kaip prie jų prieiti, susidraugauti, į ką atkreipti dėmesį. Mokymai baigėsi praktika dienos centre „Šypsena“.

Specialusis pedagogas atliko kiekvieno vaiko individualius bei grupinius stebėjimus įvairiose erdvėse, siekiant atpažinti ir įvertinti vaikų gebėjimus, sunkumus, sutrikimus. Buvo bendraujama su vaikų tėveliais, gilintasi į sunkumų ir sutrikimų priežastis. Atsižvelgianti į individualius kiekvieno vaiko sutrikimus bei poreikius buvo teikiama specialioji pedagoginė, individuali bei grupinė pagalba. Nuolat buvo bendradarbiaujama su ugdymo proceso dalyviais – tėveliais socialiniu pedagogu, psichologu, logopedu bei kitais pagalbos vaikui specialistais, analizuojant sunkumus bei pasiekimus siekiant suteikti kuo profesionalesnę pagalbą. Teikiant specialiąją pagalbą buvo taikomos šios metodikos: „Teacch“ – 1 kartas per savaitę; Strukturizuotas mokymas  remiantis ABA metodika– 2 kartus savaitėje; DTT (Atskirų bandymų metodą) – 2 kartus savaitėje. Buvo konsultuojami vaikų tėveliai įvairiais specialiojo ugdymo klausimais, aptariami vaikų sunkumai ir pasiekimai, teikiamos rekomendacijos dėl konkrečių vaikų ugdymo metodų.

Pirmųjų logopedinių užsiėmimų laikas skirtas vaikų anamnezėms surinkti ir išsiaiškinti pasiekimus bei individualias galimybes (vyko vaiko stebėjimas, pokalbis su tėvais, PPT išvadų analizavimas, artimiausių tikslų numatymas). Individualių užsiėmimų metu buvo lavinama foneminė klausa, kalbos supratimas, ekspresyvioji kalba (garsų tarimas, žodžių tarimas). Esant žymiam kalbos neišsivystymui ir protinei negaliai: didžiausias dėmesys skiriamas foneminės klausos lavinimui, balsių artikuliacijai, priebalsių artikuliacijai, jų jungimui į skiemenis. Naudojamos lopšinės, gamtagarsiai, artikuliacinio aparato masažas ir mankšta, mėgdžiojimas, didaktinių priemonių, iliustracijų stebėjimas, kalbos supratimo formavimas. Esant vidutiniam kalbos neišsivystymui – didžiausias dėmesys buvo skiriamas trūkstamų priebalsių artikuliavimui (š,ž,r,h,f), žadžių derinimo sakinyje taisyklėms, taisyklingam prielinksnių vartojimui, raidžių pažinimo ir žodžių konstravimo taisyklėms. Lavinama foneminė klausa ir kalbos supratimas. Esant nežymiam kalbos neišsivystymui – mokoma taisyklingos sakinio struktūros, žodžių derinimo taisyklių, formuojami skaitymo ir pasakojimo įgūdžiai, lavinamas raidžių pažinimo ir žodžių dėliojimo gebėjimas. Esant fonologiniam kalbos sutrikimui buvo atliekamos užduotys skardiesiems ir dusliesiems priebalsiams skirti, lavinama foneminė klausa, pasakojimo pagal paveikslėlius įgūdžiai. Supažindinami su pirštų žaidimais, skaičiuotėmis, lopšinėmis. Su vyresniais vaikų dienos centro lankytojais buvo tobulinami skaitymo, teksto atpasakojimo įgūdžiai. Temos: “Mano profesija“, „Ką žmonės veikia visą dieną?“, „Mano kelionės“. Pokalbių metu siekiama turinio prisiminimo ir siužeto atsekimo tikslumo, lavinama girdimoji atmintis.

Psichologo veiklų metu buvo siekiama užmegzti pirminį kontaktą su vaikais ir tėvais, perprasti jų turimus sutrikimus, išsiaiškinti vaikų specialiuosius poreikius konsultacijų metu sudaryti individualius planus. Užsiėmimų metu buvo naudotos „Sonrise“, „TEACCH“ ir kitos metodikos. Kontakto užmezgimui su vaikais buvo naudojama „Sonrise“ terapija. Užmezgus jį, buvo analizuojami vaikų turimi gebėjimai ir elgesio sunkumai. Atsižvelgiant į juos, buvo sudaromas individualus planas kiekvienam vaikui, kuris yra skirtas tobulėti ir augti kiekvienam pagal savo galimybes. Yra tikimasi, jog ateityje šie planai bus naudojami visų organizacijos darbuotojų. Planai sudaromi remiantis TEACCH terapija. Remiantis vaikų pomėgiais, buvo kuriamos individualios motyvacinės sistemos vaikams, siekiant juos teigiamai paskatinti už atliktą darbą. Individualios programos bei individualūs vaikų aprašymai buvo sudaryti projekto „Vaikų dienos centro „Šypsena“ lankytojams.

Per projekto vykdymo laikotarpį vyko trys savipagalbos grupių susitikimai skirti šeimos nariams, autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų šeimų bendruomenei. Kurių metu aptarė aktualiausias problema, dalinosi gerąja patirtimi, bendravo su specialistais.

“Projektą dalinai finansuoja Kauno miesto savivaldybės programa „Iniciatyvos Kaunui”

lietaus-vaikai_logoINICIATYVOS-KAUNUI-LOGO-PNGLOGO_n