Projektas „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra
Kauno mieste“

Projektas „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kauno mieste“
Projekto tikslas – didinti vaikų dienos centrų (toliau – VDC) skaičių Kauno mieste, steigiant
naujus VDC ir plečiant esamus projekto partnerių VDC – didinant nuolatinių VDC lankytojų
skaičių pritaikant naujas (papildomas) erdves, (pastatus, patalpas).

Kartu su projekto partneriais Asociacija „Kauno karmelitų bendruomenė“, VŠĮ „Juventa“,
Maltos ordino pagalbos tarnyba, VŠĮ „Ištiesk pagalbos ranką“, Lietuvos vaikų dienos
centrų asociacija numatoma naujai įrengti ar suremontuoti dalies VDC patalpų, pritaikant
jas neįgaliesiems. VDC veikloms taip pat numatoma įsigyti reikalingos įrangos ir baldų. 
Įgyvendinus projektą bus išplėstas VDC tinklas Kauno mieste, sukurtos papildomos ar
naujos vietos vaikams. Taip bus sukurtos sąlygos, reikalingos veiksmingam ir tvariam
perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų 
neįgaliesiems, likusiems be tėvų globos vaikams, taip pat vaikams iš probleminių, socialiai
pažeidžiamų šeimų.

Projekto įgyvendinimas planuojamas 2020 – 2023 metais.

Projekto biudžetas 230 tūkst. eurų.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos
į infrastruktūrą“.

www.esinvesticijos.lt