Šių metų kovo 1d. atidarytas naujas VŠĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ suaugusių asmenų sunegalia dienos užimtumo centras : „Laimės žiburys“, adresu R. Kalantos g. 133-1A, Kaunas.

Centre bus teikiamos socialinės priežiūros paslaugos suaugusiems asmenims su negalia:
socialinės reabilitacijos neįgaliesiems paslauga, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir/ar
atkūrimo (dienos centre) paslauga bei socialinių dirbtuvių paslauga asmenims su intelekto
ar psichosocialine negalia.
Centro patalpose lankytojams yra įrengti nauji bei erdvūs muzikos, psichologo, dailės
užsiėmimų kabinetai, moderni sporto salė, kelios poilsio zonos, atskiras valgomasis ir
virtuvė, sensorinis kambarys.

Plačiau apie centre numatomas teikti paslaugas:
Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems paslauga – tai socialinių ir kasdienių
savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir palaikymas, ir/ar atkūrimas, suteikiant
bendrąsias žinias ir praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir aplinkoje kylančias
problemas. Mokymosi, užimtumo ir darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir stiprinimas,
padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir įsidarbinti, dalyvauti užimtumo veikloje.
Paslaugos gavėjams bus ugdomi ir aktyvaus judėjimo bei sveikos gyvensenos įgūdžiai, bus
lavinama saviraiška ir meniniai gebėjimai, bus teikiama individuali ir/ar grupinė emocinė –
psichologinė pagalba.
Paslaugą gali gauti Kauno mieste faktiškai gyvenantys (deklaruoti) asmenys: suaugę
asmenys su negalia ir jų šeimos. Paslaugos teikiamos pagal nustatytą poreikį bei sudarytą
individualų planą.
Socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir /ar atkūrimo (dienos
centre) paslauga, kurią sudaro:

  • informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos,
  • socialinių paslaugų poreikio peržiūrėjimo ir vertinimo,
  • individualaus pagalbos plano sudarymo,
  • maitinimo organizavimo,
  • bendravimo,
  • psichologinio konsultavimo,
  • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo,
  • darbo įgūdžių ugdymo,
  • aktyvaus judėjimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo paslaugos.

Paslaugas gali gauti Kauno mieste faktiškai gyvenantys (deklaruoti) asmenys suaugę
asmenys su negalia. Paslaugos teikiamos pagal nustatytą poreikį bei sudarytą individualų
planą.
Socialinių dirbtuvių paslauga skirta didinti suaugusių žmonių su intelekto ar psichosocialine
negalia įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybes, ugdyti, lavinti ir palaikyti bendruosius
ir specialiuosius darbinius įgūdžius, atliekant prasmingas darbinio užimtumo veiklas,
nukreiptas į konkrečios prekės, produkto gamybą ar paslaugos atlikimą.
Socialinių dirbtuvių paslauga teikiama žmonėms nuo 18 metų, kurie dėl tam tikrų
negalios sąlygotų priežasčių negali įsidarbinti laisvojoje darbo rinkoje ar pasinaudoti
įdarbinimo su pagalba paslauga.

Teikiant šią paslaugą, darbas su socialinių dirbtuvių lankytojais bus organizuojamas pagal
individualius planus, atsižvelgiant į kiekvieno žmogaus gebėjimus ir galimybes. Paslauga
organizuojama vadovaujantis orientacijos į asmenį, aktyvinimo, adekvatumo, partnerystės,
orientacijos į darbo, socialinio verslumo principais.
Vienas iš svarbesnių socialinių dirbtuvių bruožų – konkurencingos ir kokybiškos produkcijos
gamyba, kurią realizavus žmogus gauna tam tikrą atlygį ar kitaip skatinamas ir
motyvuojamas.
Paslaugą gali gauti Kauno mieste faktiškai gyvenantys (deklaruoti) asmenys suaugę
asmenys su intelekto ir psichosocialine negalia. Paslaugos bus teikiamos pagal nustatytą
poreikį bei sudarytą individualų planą.
Dienos centre bus teikiamos individualius poreikius atitinkančias socialinės ir kitos
paslaugos, siekiant asmeniui (šeimai) sudaryti sąlygas spręsti savo socialines problemas ir
padėti įveikti socialinę atskirtį.
Dėl dienos centre teikiamų paslaugų asmenys turėtų kreiptis tiesiogiai į savo gyvenamosios
vietos seniūnijos Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorius
(https://www.kaunospc.lt/kontaktai/) ir pateikti dokumentus Kauno miesto savivaldybės
nustatyta tvarka.
Telefonas pasiteiravimui apie dienos centro teikiamas paslaugas: +370 647 60035.
Paslaugos bus teikiamos adresu: R. Kalantos g. 133-1A, Kaunas.
Finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto
Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-17-0001 „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų
asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Kauno mieste“.